Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator Designers, Adobe Photoshop Designers